Kaeng Krachan Forest Complex

Landscape_KKNP02


ผืนป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex)

ผืนป่าแก่งกระจานอยู่ในทิศตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี จัดอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายัน (Indo-Malayan Ecoregion) กลุ่ม Tenassarim-South Thailand Semi-evergreen rain forests เป็นพรมแดนเชื่อมต่อกันกับผืนป่าของประเทศสหภาพพม่า? พื้นที่ของกลุ่มป่ารวมทั้งหมด 482,225 เฮกแตร์ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนด้านตะวันตกของพื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 4 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน


อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (Kaeng Krachan National Park)

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาด 2,914.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,821,687.84 ไร่ หรือ เป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีและปราณบุรี เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับผืนป่าแก่งกระจานจึงเป็นศุนย์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ยืนยันได้จากการพบชนิดพันธุ์ของสัตว์ในเขตย่อย Sundaic มีการกระจายพันธุ์จากถิ่นอาศัยทางใต้ขึ้นไปจนถึงบริเวณเหนือสุด เป็นแหล่งที่อยู่สำคัญของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เช่น ช้าง (Elephas maximas) เสือโคร่ง (Panthera tigris)? และจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) นอกจากนี้มีรายงานว่ามีการกระจายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูงถึง 91 ชนิด และนกประมาณ 460 ชนิด

บทบาทของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการผลักดันในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเริ่มจากการทำงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1.เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านสัตว์ป่า และระบบสำรวจติดตามประชากรสัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการอนุรักษ์พื้นที่

2.เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายในการอนุรักษ์ โดยการลดภัยคุกคามต่อสัตว์ป่ารูปแบบต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Landscape_KKNP03


จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าได้พัฒนาแนวทางอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ร่วมกันกับอุทยานฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ปี 2546-47 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3 หลักสูตร
ปี 2547 การให้การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องสัตว์กินเนื้อบริเวณหน่วยฯ บ้านกร่าง
ปี 2548โครงการสำรวจเสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่ง
ปี 2548 การสนับสนุนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงห้องฝ่ายวิชาการ
ปี 2548-50 โครงการสำรวจสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เพื่อการจัดการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปี 2547- ปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
ปี 2549-ปัจจุบัน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนอย่างเป็นระบบ

Landscape_KKNP04

ปัจจุบัน สมาคมฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานในพื้นที่คอยประสานความร่วมมือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่ชุมชนโดยรอบอุทยานฯ โดยมีบทบาทในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิชาการเป็นหลัก เช่น การสำรวจช้างป่า การสำรวจเสือโคร่งและสัตว์ผู้ล่า การสำรวจและอนุรักษ์จระเข้น้ำจืด ตลอดจนการศึกษาแนวทางและดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เป็นต้น

ติดตามรายละเอียดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในผืนป่าแก่งกระจานได้ที่นี่…

- Smart Patrol System
- Elephant Monitoring
- Human & Elephant Conflicts
- Crocodile Survey