DNP Smart Patrol Training

โครงการขยายผลโดยภาครัฐ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า ลูกจ้าง ในระดับปฏิบัติการ
ในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวน
ตามหลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

res2

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์

ปีงบประมาณ 2550-51

จากการที่ในปีงบประมาณ 2551 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ ในระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นพัฒนาการในการปรับปรุงมาตรฐานเจ้าหน้าที่ และระบบการดูแลและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ ที่จะส่งผลผลต่ออนาคตของคุณภาพทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่อนุรักษ์โดยรวม และในขณะนี้ระบบการลาดตระเวนแผนใหม่นี้ ได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี

1. เป้าหมายสูงสุด

1.1 ระดับปฏิบัติงาน
•    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเข้าใจขั้นตอนการลาดตระเวนแผนใหม่ สามารถใช้อุปกรณ์สนามที่ทันสมัย เช่น เครื่อง GPS และกล้องถ่ายภาพ Digital และเข้าใจการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน
•    เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำระบบการลาดตระเวนแผนใหม่ ไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จริง และมีประสิทธิภาพ

1.2 ระดับผู้ดูและฐานข้อมูล และ/หรือ หัวหน้าหน่วยงาน
•    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล สามารถใช้ฐานข้อมูลการลาดตระเวน ในระบบ MIST (Management Information System)โดยสามารถนำเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานประจำเดือนแบบสำเร็จรูปจากฐานข้อมูล
•    เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล ช่วยในการวางแผนการลาดตระเวนอย่างจริงจัง โดยมีการประชุมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน

1.3 ระดับหน่วยงาน
•    เพื่อให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระดับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความใกล้ชิดกันที่ตั้งอยู่ในผืนป่าเดียวกัน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ จนกระทั่งถึงหน่วยงานในส่วนกลางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยใช้มาตรฐานฐานข้อมูลเดียวกัน

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากที่ได้มีการเสนอรายชื่อ และขอเพิ่มเติมรายชื่อ จากหน่วยงานฯต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นใช้กลุ่มป่า (Forest complex) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เป็นหลัก ที่มีความสำคัญดังนี้
1. กลุ่มป่าตะวันตก และแก่งกระจาน เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีลำดับความสำคัญของประเทศ และเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่ระบบลาดตระเวนแผนใหม่ได้
2. กลุ่มป่าดงพญาเย็น เนื่องจากเป็นผืนป่าเพิ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลก จึงจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงมาตรฐานการป้องกัน
3.กลุ่มป่าพนมดงรัก เนื่องจากเป็นผืนป่าติดชายแดนเขมร และมีปัญหาในการลักลอกตัดไม้พยูง
4.กลุ่มป่าเขาบรรทัด เนื่องจากเป็นผืนป่าใหญ่ในภาคใต้ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมดังต่อไปนี้

ฝีกอบรมเจ้าหน้าที่ ระดับที่ 1 พนักงานลาดตระเวน

- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 22-31 มีนาคม 2551
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ , อุทยานแห่งชาติคลองลาน 22-31 มีนาคม 2551
- อุทยานแห่งชาติทับลาน, อุทยานแห่งชาติปางสีดา 21-30 เมษายน 2551
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ตะวันตก 21-30 เมษายน 2551
- ขสป.พนมดงรัก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 22-31 พฤษภาคม 2551
- อุทยานแห่งชาติภูจอง นายอย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 22-31 พฤษภาคม 2551
- อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 21-30 มิถุนายน 2551

และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลและใช้ฐานข้อมูล

- กลุ่มผืนป่าตะวันตก 9-11 เมษายน 2551
- กลุ่มป่าเขาบรรทัด พนมดงรัก และใกล้เคียง 4-6 มิถุนายน 2551
- กลุ่มป่าเขาใหญ่ ทับลาน และใกล้เคียง 6-8 สิงหาคม 2551

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์

ปีงบประมาณ 2552

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนวิทยากรจาก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ชุดครูฝึกกองกำกับการฝึกอบรมพิเศษ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบังคับการปฏิบัติบัติการพิเศษ ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จัดฝึกอบรมในระดับปฏิบัติการ ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า ลูกจ้าง ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเทคนิคการลาดตระเวน ตามหลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2552 – 14 สิงหาคม 2552 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 8 รุ่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 22-26 มิถุนายน 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 6 – 10 กรกฏาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 13 – 17 กรกฏาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 20 – 24 กรกฏาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 27 – 31 กรกฏาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 3 – 7 สิงหาคม 2552

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 10 – 14 สิงหาคม 2552

นอกจากนี้ สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง ยังเป็นแม่งานจัดฝึกอบรมให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน ตะวันตก ตามหลักสูตรเดียวกันนี้ โดยความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกรมอุทยานฯ ในการอบรม 8 ครั้งที่ผ่านมา อีกด้วย

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ระดับปฏิบัติการ (ภายใต้โครงการเพิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ติดตามรายงาน และประมวลภาพกิจกรรม >>

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 17 – 21 สิงหาคม 2552