Tiger & Prey Population Monitoring


Tiger & Prey Population Monitoring
การศึกษาสถานภาพและประชากรเสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่ง


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมการศึกษาสถานภาพและประชากรเสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตก โดยมุ่งเน้นพื้นที่มรดกโลกอันเป็นหัวใจของผืนป่าตะวันตกคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร โดยแบ่งเป็น 2 โครงการตามพื้นที่เป้าหมาย???


Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Thumbnail_hkk>> Tiger Population Monitoring in Huai Kha Khaeng
การศึกษาประชากรเสือโคร่ง ในผืนป่าห้วยขาแข้ง

>> Tiger’s Prey Monitoring in Huai Kha Khaeng
การศึกษาประชากรเหยื่อของเสือโคร่ง ในผืนป่าห้วยขาแข้ง


Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

Thumbnail_ty

>> Tiger Population Monitoring in Thungyai Naresuan
การ
ศึกษาประชากรเสือโคร่ง ในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

>> Tiger’s Prey Population Monitoring in Thungyai Naresuan
การ
ศึกษาประชากรเหยื่อของเสือโคร่ง
ในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

03monitoring01

03monitoring02